سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1396، جلداول، شماره8

عنوان مقاله : کاربرد تکنیک آنالیز ریسک و خطاهای سیستم و اثرات مربوط به آن (FMEA) در ارزیابی ریسک موجود در پروژه های سدسازی
نویسندگان : علیرضا دیناروند، بهداد هاشمیان
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مصالح سبز؛ سکوی بلند موفقیت در معماری پایدار مطالعه موردی: برج هرست نیویورک
نویسندگان : محمدجعفری فشارکی، یاسمن محمودی فراهانی، امیر احسان پودینه
صفحات : 15-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی استادیوم ورزشی با تکنولوژی ها و معماری نوین به انضمام مقایسه تطبیقی نمونه های برتر اجرا شده
نویسندگان : پوریا رضایی
صفحات : 22-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی شهرهای هوشمند عاملی در جهت بهبود زندگی بشر
نویسندگان : جمشیدنقیلو، اکبر عبداله زاده طرف
صفحات : 37-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی پارامترهای موثر بر بهبود کیفیت فضاهای جمعی با توجه به شایستگی محیط
نویسندگان : محمدبهزادپور، پریا شاه محمدی، سیدحسن حسینی
صفحات : 44-55
دانلود اصل مقاله