سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1396، جلداول، شماره7

عنوان مقاله : کاربردهای فناوری سنجش از دور و تصاویر چند طیفی ماهواره ای در اکتشافات مواد معدنی
نویسندگان : میثم داود آبادی فراهانی، کمیل روستایی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تجزیه تحلیل هزینه - فایده نیروگاه های جزر و مدی و اثرات زیست محیطی آن
نویسندگان : حسام الدین مهرفر، امیر سیه سرانی، امین رئیسی
صفحات : 17-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل کرنش وارده از تکیه گاه و پی به بدنه سد بتنی دوقوسی با در نظر گرفتن اندر کنش تکیه گاه و مخزن مطالعه موردی: طرح سد و نیروگاه سیمره
نویسندگان : میثم منصوری، غلام رضا سخاوت، فرهاد داودیان
صفحات : 26-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش استحکامات تدافعی در شکل گیری کالبدی شهرهای ایران از گذشته تا امروز (مطالعه موردی: دروازه های قم )
نویسندگان : احسان حسین پور، وحیده امامی پور
صفحات : 37-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تدوین راهکارهای ارتقای جایگاه طراحی شهری در سلسله مراتب طرح های توسعه شهری در ایران
نویسندگان : جمشید نقیلو، آرش ثقفی اصل
صفحات : 50-59
دانلود اصل مقاله