سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1395، جلداول، شماره6

عنوان مقاله : احیای شوادون ها با پدیده زمان گرمایی-سرمایی
نویسندگان : مریم السادات سیداقامیری، معصومه حاجی زاده، ندا مسروری جنت
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بازآفرینی بهسازی و نوسازی بافت تاریخی شهر ساری
نویسندگان : منیر ناظم زاده، آمنه سعیدی
صفحات : 15-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی موفقیت مراکز تجاری از منظر مولفه های موثر بر ایجاد حس تعلق خاطر و جاذبه های تفریحی (مطالعه موردی: مجتمع خلیج فارس شهر شیراز)
نویسندگان : مسعود مصباحی
صفحات : 33-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : درآمدی بر سیر تحول نقش اجتماعی-کالبدی آگورا در یونان باستان و میدان نقش جهان اصفهان
نویسندگان : الهام کبیر، حمیدرضا رزمی، نسیم اعرابی
صفحات : 46-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناخت معماری فرهنگی در معماری ادیان (نمونه موردی: بافت شهری تاریخی زرتشتیان یزد)
نویسندگان : ابوالفضل فلاح، فرناز عبادی
صفحات : 62-78
دانلود اصل مقاله