سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1394، جلد اول، شماره1

عنوان مقاله : نقش مدیریت منابع آب بر کاهش روند خشکسالی
نویسندگان : زهرا رستمیان، بهمن خسروی پور
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش مدیریت ساخت در بافت های فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی (مورد مطالعه: شهر ایلام)
نویسندگان : مصطفی ملک زاد، مرتضی ملک زاد، زهرا کمری
صفحات : 8-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ابعاد توسعه پایدار شهری و هویت محلی (مطالعه موردی شهر مریوان)
نویسندگان : مرضیه طلعتی، شیرزاد نیک خواه
صفحات : 22-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مروری بر ریز شمع ها و کاربرد آنها
نویسندگان : زهرا مردانی، علی نیساری تبریزی
صفحات : 31-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی طرح مسکن مهر سایت راه آهن شهر گرگان
نویسندگان : محمد میرزا علی، محمدکریمی
صفحات : 42-56
دانلود اصل مقاله