سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1396، جلداول، شماره9

عنوان مقاله : بررسی اثر اجرای بام سبز در ساختمان های مسکونی جهت کاهش مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهر شیراز)
نویسندگان : نجمه ایزدی، محمدرضا نیک منش
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین چگونگی ایجاد حس مکان و روح مکان در مساجد تاریخی ایران
نویسندگان : محمد بهزادپور، ژیلا رضاخانی، مهدی آزاد
صفحات : 14-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی همجواری مناطق مسکونی با فضای سبز شهری در ایجاد آرامش روانی شهرندان: نمونه موردی پارک آزادی شیراز و ائل گلی تبریز
نویسندگان : میثم داود آبادی فراهانی
صفحات : 36-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : جستاری پیرامون عوامل کالبدی موثر بر سکونت با رویکرد پدیدار شناسانه به مفهوم مکان
نویسندگان : میلاد غلامی
صفحات : 47-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاُثیرات مثبت روحی و روانی دیوار سبز بر شهروندان ( مطالعه موردی: شهر شیراز)
نویسندگان : غلامحسین رنجبر، محمدرضا نیک منش
صفحات : 58-64
دانلود اصل مقاله