سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1396، جلداول، شماره7

عنوان مقاله : تحلیلی بر جهانی شدن و تحولات اقتصادی کیفیت زندگی شهری
نویسندگان : راشد صفوی، سید محمد رضازاده
صفحات : 1-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی مفاد شرایط عمومی پیمانکاری و شرایط عمومی قرارداد براي فرم های استاندارد نظام مهندسی استان گلستان
نویسندگان : نوید یعقوب زاده، آزاده خواجوی، فائزه خواجوی
صفحات : 31-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی هندسه نقوش گره در کاشی کاری مساجد دوره صفویه مورد مطالعه شهر قزوین
نویسندگان : حسین عالی ، سیده حمیده میرحسینی
صفحات : 47-65
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش اجتماع پذیری در کتابخانه های عمومی
نویسندگان : علی محمد اندیشمند ، محسن دهقانی تفتی ، سمیه امیدواری
صفحات : 66-75
دانلود اصل مقاله